Công ty cổ phần Thương mại & xây dựng 1888 HÀ NỘI
"Kính của thời đại"